tar-keys 331 Bytes
Newer Older
1
cd /
2 3 4 5
tar cfvz /emulab-keys.tar.gz \
	/root/.ssh/authorized_keys \
	/root/.ssh/authorized_keys2 \
	/root/.cvsup/auth \
6 7 8 9
	/etc/ssh/ssh_host_dsa_key /etc/ssh/ssh_host_dsa_key.pub\
	/etc/ssh/ssh_host_key /etc/ssh/ssh_host_key.pub\
	/etc/ssh/ssh_host_rsa_key /etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub\
	/etc/emulab/client.pem /etc/emulab/emulab.pem