sshd_config.patch 288 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
--- /etc/ssh/sshd_config~	2005-05-16 11:36:13.000000000 -0600
+++ /etc/ssh/sshd_config	2005-06-24 23:31:26.000000000 -0600
@@ -11,8 +11,8 @@
 # default value.
 
 #Port 22
-#Protocol 2,1
-Protocol 2
+Protocol 2,1
+#Protocol 2
 #AddressFamily any
 #ListenAddress 0.0.0.0
 #ListenAddress ::